חלב ומוצריו    חלב נכרים  הדפס


חלב נכרים

חלב הנחלב ע"י גוי ללא שיהודי רואה את החליבה נאסר מחמת החשש לערוב חלב טמא (חלב שנחלב מבהמה טמאה). איסור זה, המפורש במשנה במסכת עבודה זרה, נבע מהמציאות הרווחת של חליבה ביתית מבהמות שונות, שחלקן טהורות וחלקן טמאות.

למרות שאיסור חלב נכרים הינו איסור ברור שאין לגביו כל מחלוקת, הרי שיש כן מחלוקת בין הפוסקים בשאלה האם חלב הנחלב ע"י נכרים בימינו נאסר אף הוא. יש אומרים שמכיוון שבימינו שוב לא קיימת המציאות של עירוב חלב טמא בחלב כשר, החלב מותר, מכיוון שהאיסור המפורש במשנה אינו מתייחס למציאות הקיימת בימינו. מצד שני, יש אומרים שהחלב אסור גם בימינו משום שהגזרה הינה גזרה כללית, וחכמים שגזרו על איסור חלב נכרים לא חילקו ולא הבדילו בין מציאות בה יש חשש לערוב חלב טמא ובין מציאות שבה אין חשש כזה. גם בין הסבורים שמדובר בגזרה כללית, יש הסוברים שאם יש ידיעה ברורה שלא עורבב חלב טמא בחלב הטהור, כגון, בגלל הפיקוח של המדינה או של המחלבות הגדולות הקולטות את החלב, אזי החלב נחשב למפוקח, והחלב כשר גם אם לא נכח יהודי בזמן החליבה.

יהודים רבים בעולם סומכים על הדעות המקילות ומשתמשים בחלב שנחלב ללא נוכחות יהודי בזמן החליבה, ואילו אחרים חוששים שמדובר בגזירה שלא בטלה גם בימינו ומקפידים לצרוך רק חלב ישראל, כלומר, חלב שנחלב בנוכחות ישראל. יש גם מי שמקילים דווקא בחלב שנחלב לגבינה או בחלב שנעשה לאבקה ברשות נכרי.

הרחבה בנושא חלב נכרים בימינו ניתן למצוא בקובץ תחומין חלק כ"ב במאמרו של הרב זאב וייטמן "חלב נכרים בימינו" וכן במדור מוספים באתר זה.

כל החלב הניגר בו משתמשת תנובה כיום הינו חלב ישראל.  לעומת זאת, תנובה עושה שימוש לצורך ייצור חלק מהמוצרים הנושאים סימון של כשרות רגילה, באבקות חלבוני חלב המיוצרים בחו"ל מחלב נכרים. למרות שגם בתחום זה מושקעים מאמצים ומשאבים על מנת לייצר חלבונים אלו ברמת חלב ישראל הרי שעדיין יש עשרות מוצרים בהם נעשה שימוש בחלבוני חלב תוצרת חוץ שמיוצרים מחלב נכרים. מוצרים אלו מסומנים בסימון "מכיל אבקת רכיבי חלב נכרים" ליד כיתוב הכשרות.